Uw privacy bij Hove

Hove vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.
In deze privacy policy informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

Deze privacy policy is van toepassing op iedereen die contact heeft met Hove, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Hove B.V.
De Marowijne 49A
1689 AR Zwaag.

Wijziging van de privacy policy
Hove kan de privacy policy op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een overeenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van producten ten behoeve van Hove serviceabonnementen of een ander product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Hove Nieuwsbrief of als u contact heeft met onze klantenservice.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
Hove kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en interesses in producten en diensten.
Hove kan ook de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

• Surf- en klikgegevens als u een website van Hove bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.

Hove kan naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn uit openbare bronnen, zoals het Kadaster en van derden zoals klantinformatiebedrijven.

Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden
Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan Hove uw persoonsgegevens verwerkt:

Uitvoering van de overeenkomst:
• het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst;
• het leveren en uitvoeren van het product of dienst. Hove stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Hove kan deze data wel in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken voor publicaties en commerciële uitingen;
• om uw vraag over een product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media;
• het behandelen van klachten of geschillen;

Toestemming:
de Hove website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

De wet:
• Hove is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan derden, zoals aan de politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek of aan een toezichthouder.

Gerechtvaardigd belang:
• het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven;
• crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau;
• ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
• het voorkomen en opsporen van fraude;
• voor marketingdoeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en sociale media.

We kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Daarnaast kunnen we binnen Hove uw persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of u, bijvoorbeeld, in aanmerking komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke producten en/of diensten binnen Hove.

• om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van klanten te kunnen analyseren of te voorspellen. Hove maakt hiervoor gebruik van geautomatiseerde voorspelmodellen waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop Hove u het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten naar u toe.

Hove verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan bedrijven ten behoeve van hun eigen commerciële en marketing doeleinden.

Sociale Media
Hove gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.
Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens
Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@hovetechniek.nl of een brief naar Hove Installatietechniek B.V. De Marowijne 49A 1689 AR Zwaag.
Vermeldt in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Hove vraagt u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Hove reageert binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Hove verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hove in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien Hove de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data portabiliteit
U heeft het recht om de door u aan Hove verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.
Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Hove. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

• de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
• wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
• tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Hove om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.
Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen.

Ontvangers van persoonsgegevens
Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

• Medewerkers van Hove die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, de marketingafdeling en ook de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

• data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
• incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
• marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.
• IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Hove duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien Hove werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die Hove biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar info@hovetechniek.nl onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Wat moet u doen om uw gegevens veilig te bewaren?
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Tips:

• Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Hove zullen u nooit naar uw wachtwoorden vragen via email of langs andere weg. Ook zullen wij u niet spontaan bellen om uw persoonlijke gegevens te vragen.
• Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.
• Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels teniet doet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.